06 de Agosto de 2020

Correo | Favoritos  | Imprimir   

O PP de Burela indaga sobre a pista de pádel quere saber si os datos que aportou son verdade ou mentira

14-02-11

Nota de prensa

O GMPP: “hai irregularidades na contratación da pista de pádel que constan en dous informes municipais”.

O alcalde tramita a adxudicación das obras sen contar co informe vinculante de Costas.

Os populares aseguran que cando se inicia o expediente non había prórroga concedida pola Deputación para facer as obras en 2011.

O Grupo Municipal do Partido Popular de Burela (GMPP) afirmou hoxe que o proceso de contratación das obras da pista de pádel se está  a levar a cabo con irregularidades que mesmo constan en dous informes dos servicios de intervención e de secretaría do concello burelés. Polo tanto, pedímoslle a Nieves Cando que sexa prudente coas súas manifestacións, porque parece que quen non se entera é ela.

O servicio de secretaría indica que “a parcela sobre a que se vai construir a meritada pista de padel atópase clasificada como solo rústico de protección de Costas… Segundo a Lei de Costas, os usos permitidos na zona de servidume de protección estarán suxeitos á autorización da Administración do Estado, podéndose establecer as condicións que se estimen necesarias para a protección do dominio público. Indicar que con data 4 de xaneiro de 2011 remitiuse á Consellería de Medio Ambiente toda a documentación necesaria para solicitar a meritada autorización, non existindo resposta por parte da Consellería no momento da emisión do presente informe, polo que sería conveniente agardar á indicada autorización antes de proceder á contratación das meritadas obras”. O informe dos servicios de secretaría tén data de 17 de xaneiro.

Pola súa banda, o informe dos servicios de intervención tamén  é clarificador e tampouco deixa lugar a dúbidas. O informe di textualmente: “A presente obra está financiada pola Deputación Provincial de Lugo mediante convenio de colaboración co concello. O citado convenio foi aprobado con data de 30 de decembro de 2010 e aprobada a modificación orzamentaria 35/2010 de xeración de ingresos para incorporar o gasto ó orzamento xeral do ano 2010. Á data da proposta de contratación non está aprobada a liquidación do ano 2010 nin aprobada a modificación de créditos de incorporación de remanentes para gastos con financiación afectada. …o máis adecuado é esperar a facer esta aprobación, porque en caso contrario non existe crédito adecuado e suficiente no orzamento prorrogado (o concello de Burela está funcionando co presuposto prorrogado de 2010 desde o día 1 de xaneiro do presente ano) para aprobar o citado gasto. Ademais o convenio establece … que os gastos subvencionables son aqueles que … se realicen no ano 2010. Con data 28 de decembro de 2010 (¡o mesmo día de sinatura do convenio!)… se enviou unha solicitude de prórroga até o 31 de marzo de 2011…Non consta resolución aceptando a citada solicitude, polo que á data do presente informe debo concluir que non existe crédito adecuado e suficiente para asumir o citado gasto”. Máis adiante, faise constar que “polo anterior informa coas salvedades manifestadas anteriormente e que dan lugar a un reparo desta intervención”. A data do informe dos servicios de intervención tamén é de 17 de xaneiro de 2011.

Polo tanto, cabe concluir que o alcalde tramita a adxudicación dunhas obras para as que é preciso contar con autorización previa da Administración do Estado para a súa realización, autorización que desde Secretaría se entende que debe constar no concello antes de proceder a levar a cabo o proceso de adxudicación pero que non consta cando se inicia o procedemento. Se a autorizacion chegou despois da adxudicación ou durante a súa tramitación, eso non significa que o procedemento deixe de ser irregular. Segue sendo irregular por non ter contado coa autorización antes de iniciar o procedemento.

O mesmo cabe decir do informe de intervención. Non consta no concello a concesión de autorización para a prórroga cando se inicia o expediente. Tanto é así, que desde a Deputación envían un fax o día 19 de xaneiro advertindo de que se envía por correo electrónico a resolución de concesión da prórroga, unha mostra máis da chapuza que se está levando a cabo con esta obra. O certo é que o expediente iníciase, legalmente, sen os fondos precisos para poder levar a cabo a obra.

En definitiva, estamos ante un procedemento plagado de irregularidades e mesmo de ilegalidades, a pesares de todo o que diga o bigoberno burelés, que se empeña en falar da época do PP para tentar desviar a atención. Por certo, decirlles que as obras da  urbanización de Torrentes foron adxudicadas en abril de 2007 por un goberno municipal do PP e tiñan un prazo de execución de un ano: estamos en 2011 e ainda están a medias, o que é un bon exemplo da axilidade do alcalde e do bigoberno burelés. Que non busquen disculpas onde non as hai, porque a paralización xudicial é de xullo do ano pasado, nada máis e nada menos que dous anos despois de que as obras tivesen que estar rematadas. Decir tamén que o goberno municipal do PP pediulle á Xunta bipartita unha prórroga sobre a obra de Eijo Garay, petición de prórroga que consta no expediente da obra e que o alcalde e a tenente de alcalde poden comprobar; pero a Xunta bipartita non lle concedeu tal prórroga ó concello, cando legalmente podía facelo, seguro que polas sempre oscuras e partidistas maniobras de Nieves Cando, sempre pendiente de perxudicar ó PP ainda que tamén perxudique ós veciños e veciñas de Burela.

Por último, o GMPP pediulle ó alcalde e á tenente de alcalde que digan claramente se os datos que aportou na nota de prensa anterior o GMPP sobre o procedemento de contratación das obras da pista de pádel son verdade ou mentira, coa única finalidade de que os veciños e veciñas deste concello estean debidamente informados e para que non haxa naide que tente enganalos ou mentirlles. Se desde o PP nos equivocamos, rectificaremos, pero se é verdade o que nós decimos, agardamos que o alcalde e a tenente de alcalde teñan a dignidade de recoñecer publicamente que temos razón, porque de non ser así teremos que decir que os que enganan ós cidadáns son eles.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive